Borgerligt självmål

Foto av Sarah Kilian via Unsplash

Vad innebär det att vara borgerlig?

Historiskt sett har begreppet borgerlig samt borgerlighet handlat om grupper, skråväsen och klassidentifikation som rörande handelsmän, apotekare, butiksägare i Europas städer. Till exempel under Hanansunionen och 1700-talets Sverige.

Burgoise” alltså borgarklassen, var ett centralt begrepp i samband med den franska revolutionen 1789, 1800-talets urbanisering och industrialisering. Den marxistiska och socialistiska ideologin bygger bland annat på idéer om “en klasskamp” mellan arbetare och borgerliga.

I Sverige har begreppet borgerlig i modern tid, som sedan 1970-talet inneburit aspekter som anti-socialism, marknadsliberalism, högerorientering i politiken. Borgerligheten var lika med politiska ambitioner som att “bli av med Sossesverige” under socialdemokratins dominerande år, bland annat under Palme.

Mycket av symboliken om det borgerliga kom att skapas genom tillkomst av organisationer som Timbro som skulle underlätta för politisk samverkan mellan liberaler och konservativa. På det sättet etablerades begreppet borgerlig även som ett samlingsbegrepp för liberaler och konservativa som under Alliansens period som ett borgerligt politiskt gemenskap på basis av ekonomiska frågor som liberaliseringar, skatter och personlig frihet.

Samtidigt har det skett stora politiska förändringar i Sverige sedan Alliansens sista år. “Sprickan mellan konservativa och liberaler” blev allt vanligare att tala medialt och politiskt om sedan 2015 i samband med den globala flyktingsituationen och den humanitära krisen i Europa.

Sprickorna, motsättningarna och konflikterna i det tidigare borgerliga alliansen blev allt mer tydliga i samband med valet 2018 när Centerpartiet och Liberalerna valde att söka politiska kompromisser med Socialdemokraterna och Miljöpartiet i det som senare blev Januariavtalet.

Alliansens webbsida

Alla begrepp kan förändras med tiden och att begreppet borgerlig har förändrats sedan 2018 märks på flera sätt. Man kan jämföra det som står på Alliansens webbsida med hur Moderaterna har förändrat sin partiprogram och kommunikation. Man kan analysera hur Kristdemokraterna kommunicerar om identitetsfrågor idag jämfört med hur det var innan 2015. På Facebook finns grupper som “Nya Alliansen” där liberaler i stort sett saknas. Och i den senaste artikeln av medlemmar i L som vill ha “borgerlig regering” nämns inte C överhuvudtaget.

Kan man säga att begreppet borgerlig blir allt mer synonymt med att vara konservativ? Svaret är ja och till och med mer bredare än så. Inte minst eftersom många högerorienterade och borgerliga har skrivit i stilen att Sverigedemokraterna och därmed de som är nationalister och högerpopulister bordes ses som borgerliga. Trots att SD också har aspekter som “folkhemsnostalgi”, hyllningar till “landsfadern” och socialdemokraten Per Ahlbin Hansson och närmast vänsterekonomisk politik i sin agenda utöver kulturrasism, nationalism och anti-demokratiska beteenden.

Plus hela historien rörande SD:s stöd till och hyllningar av den nationalistiske och högerpopulistiske presidenten Donald Trump med tanke på våldsamma protester, kuppförsöket och anti-demokratiska beteenden i USA under förra veckan.

“Nya Alliansen”

Utöver att begreppet borgerlig har förändrats finns nämligen ett följande faktum. Mycket av politiken som anses vara “vänster” finns även i “höger” varianter. Till en stor del handlar det om synen på offentlighetens/statens roll i ekonomiska frågor som skatter, handel, välfärd och arbetsmarknaden. Notera följande exempel:

  • I Storbritannien har “torries” alltså Conservative Party intagit mer negativ samt kontrollerande syn på marknaden och numera försöker att konkurrera med Labour (socialdemokraterna) i välfärdsfrågor. Flera brittiska konservativa opinionsbildare har sedan Brexit skrivit i stilen om vikten av “red torries” och “torry socialism”
  • I Tyskland har CDU/CSU väldigt lik syn på välfärd och skatter som de tyska socialdemokraterna. Historiskt sett har CDU/CSU även haft egna fackförenings- och arbetarrörelser.
  • I Polen har det nationalkonservativa och högerpopulistiska partiet PiS (Lag och Rättvisa) genomfört största välfärdsprogrammet i Polens moderna historia. Man kan säga att PiS har gjort Polen mer “vänster” i ekonomiska frågor trots all negativ kommunikation om kommunism.
  • I Ungern har staten fått större roll och befogenheter i ekonomin under Viktor Orbans ledning. Fler nya skatter och förstatliganden har genomförts. I Ungern finns skämtet att Orban är den störste kommunisten.

Hur kan dessa “vänsterbeteenden” bland “högerpartier” förklaras? Även i Sverige där M och KD har dels motsatt sig LAS-förändringar och dels förespråkat mer välfärdsspendering som i äldreomsorgen.

Notera att “Jöken” innebär mer liberal politik än det som M och KD ville ha 2018

I sin “Dead Wrong” video förklarar liberale intellektuelle Johan Norberg att det finns en myt om politiska personlighetstyper där ena typen vore en kulturell traditionalist samt frimarknadsanhängare och den andra typen vore kulturprogresiv samt vänsterekonomisk. Politologisk forskning visar dock något annat. Nämligen att man kan vara “vänster” i ekonomiska frågor samtidigt som man är “höger” i icke-ekonomiska frågor. Ett beteende som existerar hos de nationalistiska och högerpopulistiska partierna i Europa.

Enligt forskningen är fallet att den som till exempel motsätter sig eller har negativ syn på jämställdhet, homosexualitet och invandring kommer med större sannolikhet att vara negativ till friare reglerad marknad, lägre beskattning och privata verksamheter i samhället. Som Norberg menar, är fallet även om politiken i sig ofta presenteras som vänster vs höger så brukar människor “naturligt” dela in sig i “individualister och kollektivister”.

Utdrag ur KD:s ledare Ebba Busch Thor jultal 2020

På det sättet kan begreppet “borgerlig självmål” förklaras enligt följande — ju mer man är kollektivistisk och auktoritär i icke-ekonomiska frågor som brottslighet och flyktingar desto mer auktoritär och kollektivistisk blir man i ekonomiska frågor som skatter och välfärd.

För övrigt är det intressant att Karl Marx och Friedrich Engels i sin bok “Det kommunistiska manifestet” också skriver om “den röda borgerligheten”, som bland annat förklaras som borgerliga som dels sympatiserar socialistiska idéer och dels försöker kopiera de socialistiska idéerna då man räknar med att sådana idéer vinner mark och fler väljare.

--

--

--

I am active as a social and policy entrepreneur. SEEDS ambassador. Motto: I have no identity, I have only identities.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Vladan Lausevic

Vladan Lausevic

I am active as a social and policy entrepreneur. SEEDS ambassador. Motto: I have no identity, I have only identities.

More from Medium

MY NEW Lexis has studied from 04/11/2020 to 04/20/2020

What is this Fire from Within?

Craig Alexander Photography — Inside the mind of an elite LA-based Photographer, Jessica Sterling

Eve After Eden: A New Home